• حمایت از کالای ایرانی
    حمایت از کالای ایرانی

  • سامانه نظام پیشنهادات و ثبت تجارب راه اندازی شد
    سامانه نظام پیشنهادات و ثبت تجارب راه اندازی شد

  • استقرار میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی هرمزگان
    میز خدمت، با هدف ارائه خدمات بموقع و موثر و تکریم ارباب رجوع در ستاد مرکزی دانشگاه و واحدهای تابعه مستقر شد.

Fmenu Not Found
 
 
 
 
 
تحول اداری
 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

استانداری هرمزگان

مرکز توسعه، مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه وزارت بهداشت

 

مهندسی مشاغل
 

بخشنامه ها و قوانین و مقررات

صورتجلسات

فرم ها

مهندسی سازمان
 
بخشنامه ها و قوتنین و مقررات

بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری  تلفن: 5-07633333280

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved